Governance

AOC Oost past de code “Goed Bestuur in de BVE” toe.

Raad van Toezicht


Binnen AOC Oost is er een Raad van Toezicht die regelmatig met het College van Bestuur overleg voert over strategie, keuzes en risico’s. In het bestuursreglement wordt omschreven wat de taakverdeling is tussen de leden van het College van Bestuur alsmede de wijze van besluitvorming in het College van Bestuur. Tevens omschrijft het de werkwijze van de Raad van Toezicht en de relatie tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het reglement Raad van Toezicht bevat onderwerpen die naar het oordeel van de Raad van Toezicht een nadere regeling behoeven. Dit reglement dient in samenhang gezien te worden met de statuten van de stichting en met het bestuursreglement. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
- De heer K.B. de Vries (voorzitter)
- Mevrouw J. Nuys
- De heer M.M.G.J. Geessink

De heer M.W. Braakman
- De heer D. Buursink
De functies en nevenfuncties van de toezichthouders worden verantwoord in het jaarverslag.
Klik hier
om een overzicht van de competentieprofielen van de Raad van Toezicht in te zien.


Ondernemingsraad


Naast de Raad van Toezicht vervult de Ondernemingsraad een belangrijke rol. Op grond van Wet op de Ondernemingsraden en de cao mbo heeft de OR duidelijke verantwoordelijkheden. De Ondernemingsraad bestaat uit de volgende personen:
- Mevrouw
E. van Veen (voorzitter)
- De heer L. Meijer
 (secretaris)
- Mevrouw
A. Timmerije
- De heer G. de Jong
- De heer
J. Steverink
- De heer
S. Jager
- Mevrouw S. Vliegen
- De heer G. Strijbis 

Horizontale dialoog


AOC Oost hecht veel waarde aan de horizontale dialoog met de stakeholders.
Voor het vmbo is op elke vestiging een leerlingenraad.
Verder is er een overleg van vertegenwoordiging van de ouders (ouder advies commissie) met de leiding van de vestiging.
Op organisatieniveau vindt vier keer per jaar een overleg plaats van het College van Bestuur met vertegenwoordigers van de ouder advies commissies in de Ouder Advies Raad.

Met vertegenwoordigers van de leerlingen houdt het College van Bestuur op vestigingsniveau een jaarlijks gesprek.
Voor het mbo is er een studentenraad, die regelmatig overleg heeft met het College van Bestuur en de directeur mbo.
Het overleg met het regionale bedrijfsleven vindt plaats via zogenaamde sectorraden. In deze sectorraden wordt per branche overleg gevoerd over de uitvoering van het onderwijs. De omvang van dit overleg is afhankelijk van de betreffende sector.
 

Onze Visie

Leren bij AOC Oost betekent dat je zelfbewust, ondernemend en zinvol bezig bent. Je bent vanuit je hoofd, vanuit je hart en met je handen aan het werk.