Informatie

Strategisch Beleidsplan - Jaarverslag - Stichtingsstatuten

In de afgelopen jaren zijn in de uitvoering en realisatie van de in het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 geformuleerde ambities grote stappen voorwaarts gezet. Het kan dan ook niet anders dan dat het volgende Strategisch Beleidsplan 2016-2020 voortbouwt op dat fundament. Zo zijn de geformuleerde kernwaarden en daarvan afgeleide organisatiewaarden onverkort van kracht gebleven en zijn op onderdelen nog verder ingevuld en geconcretiseerd. Het nieuwe Strategisch Beleidsplan heeft dan ook niet voor niets de titel “Duurzaam verder”!

Toch is er ook een duidelijk verschil. Het oude Strategisch Beleidsplan is voornamelijk gericht op het op orde krijgen van de organisatie van AOC Oost (het huis op orde) zowel op het gebied van onderwijskwaliteit alsook op de bedrijfsvoering. Dit Strategisch Beleidsplan is - naast blijvende inspanning voor de interne organisatie - vooral gericht op het maken van keuzes voor onze duurzame en robuuste positie in onze omgeving.

Strategisch Beleidsplan 2016-2020
Jaarverslag 2017
Stichtingsstatuten

Reglementen en voorwaarden

Binnen AOC Oost maken we gebruik van verschillende reglementen en voorwaarden, zoals het privacy reglement.

Privacyreglement
Privacyverklaring relaties (voor leerlingen, studenten en medewerkers zijn te vinden op ons Intranet)
Integriteitscode
Gedragscode gebruik ICT-voorzieningen

Onze Kernwaarden

Uniek: ons vertrekpunt is respect voor de eigen talenten van de leerling. Zo heeft iedereen zijn eigen leerweg en ontwikkelruimte.

Groei: wij leggen de focus op de ontwikkeling van de talenten van de leerling. Daarbij werken we aan zijn of haar competenties.

Duurzaam: de ontwikkeling van het individuele talent van de leerling moet toekomstbestendig zijn en leiden (of de wens hebben) tot levenslang leren.

AOC Oost is

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college
Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.